Mi?rcoles, Mayo 11, 2016

เหมือนปัน ยกด้วอย่างเช่น ถ้าสินค้าคงคสังมีอยู่ 2,500 ล้านบาท ในขณะที่ยอดขายที่งปีอยู่ที่ 2,000ล้านบาท เราก็ต้องสงสัยว่าทำไมถึงสต๊อก สินค้ามากขนาดนั้น ถ้าเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เวลาในการสร้างและขาย เราก็ปัง พอยอมรับได้ แต่ถ้าเป็นสินค้าประเภท electronic ซึ่งล้าสปัยเร็ว หรือว่าพวกอาหารที่ เน่าเสียได้ล่ะ เราก็ต้องระรังว่าสินแต่งหน้า กล่อง ราคาค้าคงคล้งด้งกล่าวอาจจะเสื่อมมูลค่าไปแล้วก็ได้

                สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ หมายถึง สินทรัพย์รูปแบบอื่นๆ ที่เปลี่ยนเป็นเงินสดไดไม่ยาก หากมีมากเกิน1ไปก็1ไม่ดืเช่นปัน เพราะอาจจะไม่เกี่ยวถ้ปการดำเนินงานของกิจการ แต่ กสับเป็นอะไรๆ ที่ผู้บริหารอยากได้หรืออยากสะสม แล้วใช้เงินบริษัทซื้อเข้ามา

สินทรัพย์ใม่หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์เพื่อการประกอบกิจการที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิน สดได้ง่าย หรือว่าหากกิจการขาดสภาพคลอง สินทรัพย์เหล่านี้อาจอุปกรณ์แต่งหน้ามีอะไรบ้าง pantipไม่สามารถนำมาแปรปันเป็นเงินเพื่อ ช่วยเหลือกิจการใดปันที มีห้วข้อของสินทรัพย์ ด้งต่อไปนี้

                เงินลงทุนในบริษัทร่วม/กิจการร่วมค้า หมายถึง เงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทใน เครือ ในบางบริษัทมีสินทรัพย์ส่วนนี้มากกว่าสินทรัพย์เพื่อการผลิตของบริษัทเอง นั้นก็ หมายความว่าบริษัทนี้อาจจะเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (holding company) ซึ่งกำไรหรือ ขาดทุนของบริษัทก็จะมีความเชื่อมโยงปับผลประกอบการของบริษัทที่เข้าลงทุนด้วย

                เงินลงทุนระยะยาว / ปันทึกราคาทุน หมายถึง เงินลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์ระยะยาว อื่นๆ ซึ่งบ่อยครั้งจะปันทึกโดยวิธีราคาทุน คือปันทึกมูลค่าที่เข้าลงทุน แม้ว่าสินทรัพย์ ด้งกล่าวจะมีราคาขึ้นลงเพียงใดก็จะไม่มีการกล่องแต่งหน้า เปลี่ยนแปลงมูลค่าในงบดุล โดยจะ เปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อขาย

                สินทรัพย์นั้นออกไป หากขายได้มากกว่าราคาที่ลงทุนไป ก็จะ ปนทึกเป็นกำไร แต่ถ้าขายได้น้อยกว่าราคาที่ลงทุนไป ก็จะปนทึกเป็นขาดทุน

                อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง มูลค่าการซื้อสินทรัพย์เพื่อกิจการของบริษัท หากมีมากเกินความจำเป็นก็จะไม่ดีน้ก เพราะอาจจะเป็นการเก็งกำไรที่ดิน ซึ่งไม่ สอดคล้องถ้บรัตถุประสงค์

                ของกิจการ นอกจากนี้ษังหมายความได้ถึงการที่ผู้บริหารแอบ เอาที่ดินของตนเอง (ซึ่งโดยมากจะอยู่'ใน'ชื่อกรรมสิทธิของบุคคลอื่นGui?o มาขายให้บริษัทใน ราคาที่บริษัทเสียเปรียบก็เป็นไปได้

                ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หมายถึง ด้วสถานประกอบการ และเครื่องจไารต่างๆ ที่ใช้ใน การดำเนินกิจการ ในบางกิจการมีการลงทุนในรายการนี้สูงมาก ซึ่งอาจหมายกล่อง ใส่ อุปกรณ์ แต่งหน้าความว่า จะทำให้ผู้ที่เช้ามาใน

                ตลาดรายใหม่ๆ จะต้องลงทุนสูงและไม่อยากเข้ามาแข่งษัน แต่ใน อีกแง่หนึ่งคือ เป็นกิจการที่ต้องลงทุนสูงซึ่งมีความเสี่ยงในด้านการลงทุนอุปกรณ์แต่งหน้า pantip หากเครื่องจไาร มีความล้าสม่ยและต้องลงทุนใหม่


Publicado por cosmeticbagss @ 21:24
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios